Food Industry Economics

ISSN-print: 2312-847X
ISSN-online: 2411-4111
ISO: 26324:2012

Авторам

1. Вимоги до оформлення тексту

УДК вказують у верхньому лівому кутку сторінки.

  Матеріал повинен бути підготовлений:
 • в редакторі Microsoft Office Word 2003 або збережений у форматі зазначеного редактора;
 • шрифт TimesNewRoman, стиль — звичайний, шрифт — 14 пунктів; міжрядковий інтервал – 1,5. Поля сторінки — 20 мм з усіх боків. Табуляція – 1,25 см;
 • в таблицях і рисунках шрифт 10 пунктів. Рисунки виконуються в чорно-білому зображенні і дублюються окремими файлами;
 • формули набирають у вбудованому редакторі Microsoft Equation. Стиль і розміри формул: шрифти – Symbol (грецькі літери і символи), решта – Times New Roman; накреслення: змінна – похила (курсив ), решта – звичайні; розміри (ПТ): звичайний – 10; великий індекс – 7; дрібний індекс – 6; великий символ – 16; дрібний символ – 10; формули розміщуються по центру з нумерацією праворуч;
 • таблиці приводять у тексті вертикально. Назви окремих граф повинні бути короткими, без скорочень. Шапка таблиці не повинна містити порожніх клітин. Дані, наведені в таблиці, не повинні дублюватися в тексті. Таблиці мають бути пронумеровані, кожна повинна мати назву та посилання на джерело;
 • всі рисунки та графіки мають бути пронумеровані згруповані як єдиний об’єкт, мати назву та посилання на джерело;
 • назви таблиць та рисунків обов’язково дублюються англійською мовою;
 • обсяг наукових статей — не менше 7 сторінок комп’ютерного тексту;
 • мова видання — українська або англійська;
 • всі структурні розділи по тексту мають бути виділені жирним шрифтом;
 • всі статистичні дані мають бути підкріплені посиланнями на джерела;
 • всі цитати мають закінчуватися посиланнями на джерела;
 • Список літератури – не менше 10 та не більше 25 позицій, мовами оригіналу (виключення – мови, що використовують символи);
  • у списку посилань повинно бути не менше 6 на іноземні джерела
  • у списку посилань неприпустимо використання ГОСТів та загальнонаціональних стандартів
  • посилання на підручники та науково-популярну літературу є небажаними;
  • процентне співвідношення самоцитування – не більше 30% (тобто, якщо Ви використовували 10 посилань, з них може бути не більше 3 на Ваші роботи);
  • якщо в огляді літератури або далі по тексту Ви посилаєтесь на прізвище вченого – його публікація має бути у загальному списку літератури після статті;
  • вторинне цитування не дозволяється! Якщо Ви цитуєте, наприклад, Адама Сміта – то посилання має бути саме на Сміта, а не на автора, який читав Сміта.

2. Структура статті

УДК
Прізвище І.Б., Прізвище І.Б. українською мовою. Назва статті українською мовою
Прізвище І.Б., Прізвище І.Б. англійською мовою. Назва статті англійською мовою

Анотація мовою статті (не менше 900 символів, включаючи ключові слова)
Ключові слова мовою статті (5-6 позицій)

  Структура тексту статті:
 1. Постановка проблеми та її зв’язок з важливими науковими та практичними завданнями
 2. Аналіз останніх публікацій по проблемі.
 3. Формулювання цілей дослідження
 4. Виклад основних результатів та їх обґрунтування
 5. Висновки та перспективи подальших досліджень

Список літератури за ДСТУ 8302:2015

Відомості про авторів, українською мовою Прізвище І.Б.
вчений ступінь, посада (повністю)
ORCID
E-mail
Місце роботи (ВНЗ, кафедра або організація, відділ)
Адреса та поштовий індекс організації

Відомості про авторів англійською мовою Прізвище І.Б.
вчений ступінь, посада (повністю)
ORCID
E-mail
Місце роботи (ВНЗ, кафедра або організація, відділ)
Адреса та поштовий індекс організації

Назва статті англійською мовою
Розширена анотація англійською мовою (не менше 1800 символів, включаючи ключові слова)
Ключові слова англійською мовою
Список літератури англійською мовою (References) відповідно до стандарту АРА

Розширені відомості про авторів мовою статті(окремим файлом)

3. Вимоги до елементів статті

  Анотація мовою статті
 • обсяг не менше 900 символів, включаючи ключові слова;
 • інформативність (не містити загальних слів);
 • оригінальність;
 • змістовність (відображається мета та задачі статті, методи дослідження, результати: наукова новизна та практичне значення досліджень, ключові слова);
 • структурованість (слідувати логіці опису результатів в статті).

  Розширена анотація англійською мовою
 • обсяг не менше 1800 символів, включаючи ключові слова;
 • інформативність (не містити загальних слів);
 • оригінальність;
 • змістовність (відображається мета та задачі статті, методи дослідженя, результати: наукова новизна та практичне значення досліджень, ключові слова);
 • структурованість (слідувати логіці опису результатів в статті).
Ця ж анотація повинна бути представлена мовою, відмінною від мови статті українською.
Список літератури англійською мовою (References)
 • Список літератури, оформлений мовою статті, необхідно перекласти англійською.
 • Список літератури повинен бути оформлений відповідно до стандарту АРА
 • Транслітерувати інформацію слід згідно з постановою КМУ від 27.01.2010 № 55 Посилання
 • Можна користуватися послугою онлайн конвертора на сайті: транслітерації Посилання
 • Потрібно мати на увазі, що розділові знаки (//, /, -) при транслітерації змінюються на точки чи коми.

4. Пакет документів до статті

 • Електронний варіант статті (надіслати на E-mail: t.stupnitska@gmail.com).
 • Один примірник статті у роздрукованому варіанті (підписаний на зворотній стороні останнього аркуша усіма авторами).
 • Розширені відомості про авторів.
 • Ліцензійний договір, підписаний усіма авторами.
Стаття англійською мовою повинна бути продубльована українською мовою. Для перевірки якості англомовної статті необхідно надати переклад статті на українську мову у роздрукованому вигляді. Матеріали статей проходять обов’язкове рецензування. У разі необхідності стаття повертається авторам для доопрацювання. Датою надходження статті вважатиметься дата отримання редакцією переробленого варіанту. Матеріали з негативною рецензією не публікуються і не повертаються автору.

5. Розширені відомості про авторів (окремим текстовим файлом):

 • ПІБ повністю
 • Наукова ступінь, вчене звання, посада
 • Назва кафедри або відділу (без абревіатур)
 • Назва ВНЗ або організації (без абревіатур)
 • Адреса ВНЗ або організації
 • Наукові інтереси
 • Кількість публікацій в українських виданнях (приблизно)
 • Кількість публікацій в іноземних індексованих виданнях (приблизно)
 • Індекс Хірша (за наявності)
 • ORCID
 • E-mail
 • Контактний телефон
 • Адреса для отримання авторського примірника журналу (для іногородніх авторів)