Food Industry Economics

ISSN-print: 2312-847X
ISSN-online: 2411-4111
ISO: 26324:2012

РОЗВИТОК УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ: ІСТОРИЧНИЙ ТА ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ

DOI: 10.15673/fie.v10i1.871 (ukr)

  • Н. М. Купріна
  • І. Рудюк

Аннотація | Повний текст: В статті проведено аналіз сучасних підходів щодо визначення сутності категорій «управлін-ський облік», «стратегічних управлінський облік», підходів в наукових працях іноземних і українсь-ких вчених щодо етапів розвитку управлінського обліку в історичному та практичному аспекті та їхузагальнення: для структурування розвитку управлінського обліку за окремими етапами в історич-ному аспекті. Проведене дослідження етапів розвитку управлінського обліку дозволило обґрунту-вати виділення стратегічного управлінського обліку, як сучасного виду обліку, що обумовлено впли-вом факторів зовнішнього середовища над внутрішніми на функціонування суб’єктів господарюван-ня, та сприяє забезпеченню їх ефективної діяльності та конкурентоспроможності.

Ключові слова:

  • управлінський облік, стратегічних управлінський облік, етапи розвитку, підп- риємство, зовнішні фактори, конкурентоспроможність.