Food Industry Economics

ISSN-print: 2312-847X
ISSN-online: 2411-4111
ISO: 26324:2012

ВІДТВОРЮВАЛЬНИЙ МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНТЕГРОВАНИХ ТОВАРНИХ РИНКІВ

DOI: 10.15673/fie.v9i3.621 (ukr)

  • О. В. Нікішина

Abstract | Full Text: Досліджено природу доданої вартості у секторному та ринковому вимірі, розроблено теорію ко-лообігу секторної доданої вартості в мезосистемі з акцентом на головні етапи її руху (процеси форму-вання й використання), міжсекторний перерозподіл та протиріччя економічних інтересів учасників проце-су відтворення. На основі даного теоретичного фундаменту розроблено відтворювальний методичнийпідхід до оцінки ефективності функціонування інтегрованих товарних ринків, що базується на трьохрів-невій системі показників, вбудований у загальну методологію ринкового дослідження та взаємо-пов’язаний з процесами діагностики, прогнозування, управління й регулювання товарних ринків. Обґрун-товано напрями практичного впровадження авторського методичного підходу на мікро- та мезорівнях.

Keywords:

  • додана вартість, мезосистема, ефективність інтегрованих товарних ринків, ко- лообіг секторної доданої вартості, управління вартістю.