Food Industry Economics

ISSN-print: 2312-847X
ISSN-online: 2411-4111
ISO: 26324:2012

СУЧАСНИЙ КЕРІВНИК-ЛІДЕР – ЦЕ ПСИХОЛОГ І ВМІЛИЙ ПЕДАГОГ

DOI: 10.15673/fie.v8i2.133 (ukr)

  • Г. В. Ангелов
  • О. А. Стояно

Abstract | Full Text: Закони ринкової економіки, що увійшли в останні десятиліття в наше життя, багато в чому змі-нили психологію людей, сформувавши нові погляди, нові типи відносин і нові установки в свідомостілюдей – коли вірні, а коли і ні. В країнах, які пішли далеко вперед у становленні ринкових відносин,давно прийшли до висновку, що саме людський фактор – головна зброя в конкурентній боротьбі, такяк унікальне поєднання особистостей, що складають трудовий колектив, який ефективно працює, не-можливо відтворити в короткий проміжок часу. Таким чином психологічно грамотне управління персо-налом здатне стати потужною продуктивною силою, що приносить, у кінцевому підсумку, фінансовийприбуток. Тому проблеми лідерства і керівництва являються ключовими для досягнення організацій-ної ефективності.За більш ніж столітній період досліджень лідерства вчені накопичили безліч даних, що дозво-ляють досить повно описати цей феномен, показати різні його сторони і прояви. Незважаючи на це,авторами даної статті зроблена спроба узагальнення і доповнення існуючих досліджень своїм бачен-ням феноменів лідерства і керівництва. У статті розкривається зміст і встановлюється співвідношенняпонять «лідер» і «керівник», а також виділяються особистісні якості і здібності керівника-лідера як пси-холога і педагога.Для успішного керівництва людьми необхідно знати і враховувати психологічні особливості ко-жного працівника. І в цьому полягає найбільш важлива соціально-психологічна умова ефективногоуправління в процесі виробничої і комерційної діяльності. Запорукою мудрого керівництва людьми євміння розпізнавати в кожному підлеглому мотиви його ставлення до праці. Вміння керівництва оціни-ти по достоїнству (морально і матеріально) роботу підлеглих надає прямий вплив на їх поведінку і на-стрій, що не може не позначитися на їх ставленнях до виконування обов\'язків. До основних особистіс-них якостей керівника-лідера в процесі успішної психологічної і педагогічної діяльності слід віднести:емпатію, тактовність і дипломатичність у спілкуванні, моральність, честь, обов\'язок, відповідальність,сміливість у вирішенні практичних питань, фасилятивність і психологічну проникливість.

Keywords:

  • керівник
  • лідер
  • особистісні якості керівника-лідера
  • мотивація
  • емпатія
  • фасилятивність
  • ідентифікація