Food Industry Economics

ISSN-print: 2312-847X
ISSN-online: 2411-4111
ISO: 26324:2012

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ БРЕНДИНГУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ ПІВДЕННОГО РЕГІОНУ

DOI: 10.15673/fie.v10i1.867 (ukr)

  • І. О. Павлова

Abstract | Full Text: На основі творчого використання міждисциплінарного і маркетингового підходів, методів аналі-зу і синтезу, дедукції та індукції, структурно-функціонального, SWOT-аналізу здійснено позиціонуваннясільських територій як агроекосистемами, економічного простору, соціального середовища і менталь-ного образу. З урахуванням функцій і суспільного призначення цих територій розкрита їх соціальнацінність і корисність для цільових груп споживачів − сільського і міського населення, представниківбізнесу, інвесторів, туристів, широкого кола ділових людей та посередників. Вирішенню пізнавальних іприкладних завдань роботи сприяло визначення понятійно-категоріального апарату досліджуваноїпроблеми, який становить основи теорії територіального маркетингу, брендингу територій та бренд-менеджменту. Формуванню теоретичної бази брендингу сільських територій Південного регіонусприяло також використання спеціальних теорій − позиціонування, образів, ментальності, розробле-них в наприкінці ХХ − початку ХХІ століть, зарубіжними маркетологами. Обґрунтовано необхідністьподальшого розроблення теоретичних основ брендингу сільських територій.

Keywords:

  • бренд, брендинг, Південний регіон, сільські території, теоретичні основи, те- риторіальний маркетинг.