Food Industry Economics

ISSN-print: 2312-847X
ISSN-online: 2411-4111
ISO: 26324:2012

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ СИСТЕМ ВЕРТИКАЛЬНО СУМІЖНИХ РИНКІВ ЗЕРНА ТА ПРОДУКТІВ ЙОГО ПЕРЕРОБКИ (ІНТЕГРАЦІЙНИЙ ПІДХІД)

DOI: 10.21691/fie.v8i1.33 (ukr)

  • О. В. Нікішина

Abstract | Full Text: Визначеноконцептуальнусутністьдефініцій«суміжнийринок»і«системавертикальносуміжних ринків».Розробленорозширенукласифікаціюсистемвертикальносуміжнихринківзернатапродуктів йогопереробки.Побудованоструктурнумодельвідтворювальноїсистемисуміжнихдозерновогоринків, проаналізовановзаємозв’язокїїструктурнихелементівувнутрішньомутазовнішньомуекономічномупросторі.Визначеноспрямованістьвнутрішньоїінтеграційноїполітикидержавинадосліджуванихринках,обґрунтованодоцільністьоптимізаціїінтенсивностівнутрішніхізовнішніхтоваропотоківдлястійкого відтворювальногорозвиткусистемсуміжнихринківзернаізернопродуктів.

Keywords:

  • суміжний ринок
  • ринки зерна та продуктів його переробки, система вертикально суміжних ринків
  • внутрішня інтеграція
  • інтеграційна політика держави
  • оптимізація
  • внутрішні і зовнішні товарні потоки